Call us  0620746562

Consulting en software voor sierteelt, energie en industrie

Privacy verklaring

VisserTek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens

www.vissertek.com
Op de Rooter 10
6114 NC Susteren
Netherlands +31 46 4490079

Dhr. W.P.J. Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van VisserTek Hij/zij is te bereiken via info@vissertek.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

VisserTek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bijv. door een on-line bestelling of aanvraag van support.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam c.q. bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres, web site adres
 • FloraHolland of Plantion veilingnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vissertek.com, dan verwijderen wij deze informatie.

VisserTek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

VisserTek neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VisserTek) tussen zit.

VisserTek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen in relatie tot uw gegevens

 • WordPress web site met bestelformulier en aanvraag support
 • Email vanuit onze software programma’s voor aanvraag support of foutmeldingen
 • TeamViewer hulp-op-afstand voor bieden on-line support op uw PC
 • Firebird database met klantgegevens op beveiligde server locaal bij VisserTek

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VisserTek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindigen of verlopen van de licentieovereenkomst bewaren we uw adresgegevens nog maximaal twee jaar om u eventueel te kunnen informeren over updates of ondersteunen bij gebruik van de software na het verlopen van de licentieperiode.

Delen van persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden VisserTek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, alleen met uw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Alleen na uw uitdrukkelijke toestemming voegen wij uw web site address (URL) toe aan onze Links pagina.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VisserTek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VisserTek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vissertek.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VisserTek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VisserTek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vissertek.com. VisserTek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Uw gegevens zijn alleen opgeslagen op locale beveiligde system van VisserTek
 • SSL (https) gecertificeerde en beveiligde website
 • E-mail verkeer gaat met- TLS (voorheen SSL)